Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

5. Förteckna på förteckningsblad

Förtecknandet av arkiv sker idag ofta i ett arkivredovisningssystem. De uppgifter som ska ingå i förteckningen är desamma oavsett om arbetet görs på papper, i Word eller i ett IT-stöd. Varje serie ska skrivas på ett eget förteckningsblad.

Exempel på hur man fyller i förteckningsbladet:

Arkivnr

1

Arkivnamn

ARKIVBILDARNAMN

Serie

A1

Serierubrik. Handlingstypen skrivs i plural. För handlingar som rör ett visst ämne används ofta frasen "Handlingar rörande..."

Placering

Volymnr

Tid

Anmärkningar
I serieanmärkningen skrivs information som rör hela serien:

  • Serien i t ex. arkivbox/inbunden/på mikrofilm/digitalt (hur serien är förvarad)
  • Serien ordnad t ex. kronologiskt/alfabetiskt/dag-månad-år
  • Om serien är avslutad
  • Övrig information, t ex. handlingar som bytt namn och förklaringar till förkortningar

Rum 1

1

1894-1898

Tid. Anger tid för första och sista handlingen i volymen. För patientjournalserier anges vårdår i serierubriken.


2

1899-1902

Volymerna ska förtecknas i kronologisk ordning.


3

1899-1914

Om flera volymer har samma begynnelseår ska den med det senaste slutåret stå sist.


4

1915-1925

I volymanmärkningen skrivs information som gäller för den enskilda volymen, vilket kan vara sorteringsordning (t ex. diarienummer, alfabetisk ordning eller dag-månad-år) och avvikande format. Vissa handlingar kan vara bra att redovisa på handlingsnivå, t ex. rapporter och tryck.


Se exempel nedan för standardfraser som används i serie- eller volymanmärkningen:


5

1926-1930

Med används när man vill upplysa om innehåll i serien som inte framgår av rubriken, men som kan vara viktigt vid återsökning. "Med register".


6

1930-1945

Spridda år. Vissa år saknas.


7

1946-1952

Lucka. Används om det saknas handlingar inom en volym. Lucka 1947-1948.


-

1949-1950

Luftserie eller luftvolym - korshänvisning. Ingår i A1:4. När det är få handlingar i en serie kan handlingar läggas i en annan series volym. Då den fysiska volymen saknas markeras detta med ett bindestreck i volymnummerkolumnen.


8

1952-1960

Häri även Ledningsgruppens protokoll 1949-1950 (A2). (Korshänvisning). I volymen läggs handlingar från en annan serie i ett eget aktomslag. Se till att seriesignumet är tydligt markerat på aktomslaget.

Senast uppdaterad den