Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Ändringar i redovisningsplanen

Redovisningsplanens två översta nivåer, verksamhetsområde och processgrupp, får inte ändras eller tas bort. De är gemensamt definierade för regionen och får endast ändras om Standardredovisningsplanen Region Stockholm ändras.

Ändringar i redovisningsplanens processer får göras utan samråd och bör ske fortlöpande.

Att börja eller sluta använda processgrupper

Om en myndighet får ett nytt uppdrag ska de processgrupper som hör till uppdraget börja användas. Tidpunkt för när processgruppen togs i bruk ska anges. Motsvarande gäller även när uppdrag försvinner hos en myndighet.

 

Exempel

Version 1.0 (processgrupp 2.2 Forskning och utbildning används ej)

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Verksamhetsstöd

2.1 Ekonomi

2.1.1 Hantera löpande redovisning


2.2 Forskning och utbildning

Används ej2.3 Försörjningstjänster

2.3 1 Hantera inköp

 


Version 1.0, ändring 1 (myndigheten får ett nytt uppdrag och ska börja använda en processgrupp, Forskning och utbildning, som tidigare inte använts)

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Process

2. Verksamhetsstöd

2.1 Ekonomi

2.1.1 Hantera löpande redovisning


2.2 Forskning och utbildning

Påbörjad 20xx-xx-xx

2.2.1 Samverka med universitet/högskolor och näringsliv
2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskning


2.3 Försörjningstjänster

2.3 1 Hantera inköp


Lägg till och avsluta processer

Vid förändringar i verksamheten uppdateras redovisningsplanens processer. Det ska då framgå vad som avslutats eller lagts till, exempelvis om en process tagits över av en annan förvaltning eller uppgått i en annan process, samt vid vilken tidpunkt detta skett. En process som upphör eller övergår till en annan förvaltning inom regionen ska vara kvar i redovisningsplanen.


Två processer kan inte ha samma nummer inom en och samma redovisningsplan oavsett om processen är i bruk eller inte. En sifferbeteckning på en avslutad process får därför inte återanvändas till en ny process. En ny process hamnar längst ner i ”sin” processgrupp och får därmed det högsta redovisningsnumret.


När processer/delprocesser avslutas ska följande uppgifter anges:

  • Tidpunkt för avslut
  • Om den avslutade processen/delprocessen har ett nära samband med en ny process/delprocess ska de relateras till varandra


När nya processer/delprocesser tillkommer ska följande uppgifter anges:

  • Sifferbeteckning
  • Processnamn
  • Tidpunkt när den tas i bruk
  • Om den nya processen/delprocessen har ett nära samband med en process/delprocess som avslutats ska de relateras till varandra se exempel nedan:


 

Exempel

Version 1.0

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Verksamhetsstöd

2.2 Forskning och utbildning

2.2.1 Samverka med universitet/högskolor2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskningVersion 1.0, ändring 1 (avslutad process och övertagen av annan)

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Verksamhetsstöd

2.2 Forskning och utbildning

2.2.1 Samverka med universitet/högskolor2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskning

Processen avslutad

20xx-xx-xx20xx-xx-xx och övergått till förvaltningen xVersion 1.0, ändring 2 (tillagd/ny process)

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Verksamhetsstöd

2.2 Forskning och utbildning

2.2.1 Samverka med universitet/högskolor2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskning

Processen avslutad

20xx-xx-xx2.2.4 Samverka med näringsliv

Processen påbörjad

20xx-xx-xx


Processer som slås samman eller ersätter varandra

Hänvisningar ska göras mellan avslutade och nya processer/delprocesser om de helt eller delvis ersätter varandra (till exempel om en process upphör och övergår till en annan myndighet).


 

Exempel

Version 1.0

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Verksamhetsstöd


2.2 Forskning och

utbildning

2.2.1 Samverka med universitet/högskolor
2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskning2.2.4 Samverka med näringslivVersion 1.0, ändring 1 (två processer slås samman)

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Verksamhetsstöd
2.2 Forskning och utbildning2.2.1 Samverka med universitet/högskolor och näringsliv

Tidigare processnamn Samverka med universitet/högskolor2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskning2.2.4 Samverka med näringsliv

Processen har avslutats och uppgått i process 2.2.1, 20xx-xx-xx