Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Våra avgifter för kopior av handlingar

Beslut om avgifterna för kopia av allmän handling inom Region Stockholm fattas av regionfullmäktige och ingår i regionens årliga beslut om budget.

Avgifter för allmän handling

Avgiften gäller även för säker e-post, digitala och mikrofilmade handlingar. Man kan inte slippa betala sin avgift genom att dela upp sin beställning på flera tillfällen. Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.

Alternativ

Avgift

Kopia 1-9

0 kronor

Kopia 10

50 kronor

Varje kopia från den 11:e sidan

2 kronor per sida

Kopia för egen eller eget barns patientjournal

Maxavgift på 300 kronor

Pris för rekommenderad post inom Sverige

65 kronor

Pris för rekommenderad post utrikes

90 kronor

Pris för rekommenderad post för verksamheter och regioner

65 kronor


Säker E-post

Kopieavgift för inskannade sidor tas även ut i utskick av säker e-post.

 

Kartor och ritningar

Vi behöver ibland ta hjälp av en extern part för att kopiera ritningar. Det är du som beställare som får betala den kostnaden. Om det blir aktuellt att anlita en extern part för kopiering tar vi kontakt med dig innan.

 

Ljud och bild

Vi behöver ibland ta hjälp av en extern part för att kopiera ritningar. Det är du som beställare som får betala den kostnaden. Om det blir aktuellt att anlita en extern part för kopiering tar vi kontakt med dig innan.

 

Rekommenderad post för verksamheter och regioner utanför Stockholm

Regionfullmäktige har beslutat att avgiften för rekommenderad post kommer att tas ut från regioner utanför Stockholm och övriga vårdverksamhet inom Stockholm som inte har ett tecknat avtal med regionens internpost.

Avgiftsfria kopior

Enligt lag har myndigheter utanför Region Stockholm och i vissa fall privatpersoner rätt att begära ut kopior utan avgift. Myndigheter och privatpersoner ska i de fallen hänvisa till aktuell lagstiftning. Avgiften för rekommenderad post tas ut efter beslut av regionfullmäktige.


Kopia av allmän handling lämnas även ut utan avgift:

  • mellan myndigheter inom Region Stockholm inklusive aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, där landstinget utövar ett rättsligt bestämmande inflytande,
  • till övriga vårdgivare i Sverige i direkt anslutning till pågående vård av en patient,
  • till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.


Myndigheten har möjlighet att besluta om undantag från avgiftsreglerna om det finns särskilda skäl i enskilda utlämningsärenden.

Senast uppdaterad den