Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Arkivlokaler

En arkivlokal är en lokal där arkivhandlingar/information ska förvaras. Det ställs därför speciella krav på lokalen eftersom den ska skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp samt obehörig åtkomst (arkivlagen 6 §).

Det är varje myndighets ansvar att förvara, vårda och bevara den egna myndighetens handlingar/information, både analoga och digitala. Myndigheten ska se till att de arkivlokaler de använder är utformade enligt regionarkivets krav. Innan en ny arkivlokal tas i bruk, vid till exempel om- eller nybyggnation samt vid hyra av lokal, är myndigheten skyldig att samråda med regionarkivet. Även de handlingar/den information som myndigheten förvarar på servrar i datahallar ska skyddas från vatten, fukt, brand, skadegörelse och obehörig åtkomst.


Bestämmelser om utformningen av arkivlokaler finns angivna i Region Stockholms Riktlinje för informationshantering och arkiv. Riktlinjen följer Riksarkivets författning om arkivlokaler, RA-FS 2013:4 Länk till annan webbplats..


Vid byggnation/inredning är det inte bara viktigt att tänka på arkivlokalens placering i byggnaden utan även på dess geografiska läge. Det inte att rekommendera att lokalen exempelvis placeras i närheten av vattendrag eller vid brandfarlig verksamhet.