Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Upprättad allmän handling

En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har:

  • expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats

 

  • slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten

 

  • justerats, eller på annat sätt färdigställts

 

  • färdigställts för införande av löpande anteckningar eller inmatningar. Diarier, patientjournaler och andra typer av register och förteckningar anses vara upprättade så fort de färdigställts för användning.